Rozwiązania analityczne

Rozwiązania analityczne

ROZWIĄZANIA ANALITYCZNE – Microsoft SQL Server 2008 pomaga organizacjom w tworzeniu złożonych rozwiązań analitycznych na skalę przedsiębiorstwa, które umożliwiają dostęp do właściwych informacji za pomocą znanych narzędzi. Korzystaj z możliwości rozszerzania otwartej architektury z możliwością osadzania i wyposaż użytkowników w odpowiednie narzędzia dzięki zoptymalizowanym funkcjom współpracy systemu 2007 Microsoft Office, zapewniając wszystkim szczegółowy wgląd w odpowiednie informacje.


Funkcje bazy SQL server


program magazynowy

SQL Server 2005 jest potężnym narzędziem do zarządzania danymi przedsiębiorstwa. Wiodące na rynku narzędzie wspierające zarządzanie danymi firmowymi, efektywność programistyczną oraz business intelligence oferuje pełną funkcjonalność, jakiej mogą oczekiwać klienci od korporacyjnego systemu przetwarzania danych. Dowiedz się więcej na temat setek opcji dodanych lub uaktualnionych w wersji SQL Server 2005.

Wysoka Dostępność Klastrowanie i mirroring baz danych w SQL Server 2005 dostarczy firmie bardziej niezawodnych aplikacji dla pracowników, klientów i partnerów biznesowych.
Narzędzia Zarządzania SQL Server 2005 wprowadza zintegrowany zestaw narzędzi zarządzania i zarządzanie interfejsem programowania aplikacji (application programming interface, APIs), aby zapewnić łatwość użytkowania i administrowania oraz wsparcie dla wdrożeń serwerów o dużej skali.
Ulepszenia bezpieczeństwa SQL Server 2005 został zaprojektowany tak, aby zapewnić najwyższy poziom zabezpieczeń danych firmy. Jest to realizowane z wykorzystaniem takich funkcji jak szyfrowanie danych z poziomu bazy, bardziej bezpieczne ustawienia użytkownika, wzmocnienie polityki bezpieczeństwa, wielopoziomową kontrolę zezwoleń i ulepszony model zabezpieczeń. ;
Skalowalność Udoskonalenia skalowalności w SQL Server 2005 obejmują partycjonowanie tabel, ulepszenia replikacji i obsługę technologii 64 – bitowej.
Integracja wspólnego środowiska uruchomieniowego (Common Language Runtime Integration, CLR) SQL Server 2005 wprowadza możliwości tworzenia obiektów bazy danych przy użyciu dowolnego języka platformy Microsoft .NET.
Pełna integracja z formatem XML SQL Server 2005 dostarcza nowego typu danych XML, umożliwiając przechowywanie fragmentów lub całych dokumentów XML w bazach danych SQL Server.
Ulepszenia języka T-SQL Nowy typ zapytań i możliwość wykorzystania funkcjonalności error handling zapewnia programistom większą elastyczność oraz kontrolę w tworzeniu zapytań do SQL Server.
Usługa Service Broker Usługa SQL Service Broker udostępnia innowacyjną strukturę aplikacji, dystrybuowaną asynchronicznie i stworzoną dla nowego poziomu skalowalności.
Usługi analizy danych Analysis Services Usługi analizy danych Analysis Services rozszerzają skalowalność, łatwość zarządzania, niezawodność, dostępność i programowalność hurtowni baz danych, business intelligence i rozwiązania line-of-business.
Usługi Data Transformation Services, DTS – teraz SQL Server 2005 Integration Services Kompletna przebudowa architektury i narzędzi DTS zapewnia programistom i administratorom baz danych zwiększoną elastyczność i łatwość administrowania.
Usługi raportowania Reporting Services Usługi Reporting Services są nowym serwerem raportowania i zestawem narzędzi do tworzenia, zarządzania i wdrażania raportów firmy. ; ;
Eksploracja danych – Data Mining Eksploracja danych jest wzbogacona o 4 nowe algorytmy i udoskonalone narzędzia manipulacji i modelowania danych

Tworzenie lustrzanych kopii baz danych Nowe rozwiązanie tworzenia lustrzanych kopii baz danych rozszerza możliwości synchronizacji za pomocą przekazywania dzienników transakcji. Tworzenie lustrzanej kopii bazy pozwala zwiększyć dostępność systemów SQL Server poprzez ustawienie automatycznego przełączenia na serwer zapasowy w razie awarii.
Przywracanie danych w trybie on-line W SQL Server 2005 administratorzy baz danych będą mogli przywracać kopie zapasowe w trakcie działania instancji serwera SQL. Funkcja przywracania danych w trybie on-line zwiększa dostępność serwera SQL Server, ponieważ niedostępne są tylko te dane, które są przywracane — pozostała część bazy danych jest nadal dostępna.
Operacje indeksowania w trybie on-line Funkcja indeksowania w trybie on-line umożliwia równoczesne przeprowadzanie kilku modyfikacji (aktualizacje, usunięcia i wstawienia) w tabeli lub w danych indeksu wewnętrznego (clustered index) oraz w dowolnych związanych z tabelą indeksach zewnętrznych podczas wykonywania dotyczącego tych indeksów polecenia DDL (data definition language). Na przykład podczas odbudowywania indeksu wewnętrznego administratorzy mogą nadal modyfikować dane w tabeli i wykonywać na niej zapytania. ; ;
Szybkie odtwarzanie Nowa szybsza funkcja odtwarzania bazy danych zwiększa dostępność baz danych serwera SQL Server. Administratorzy mogą podłączyć się do odtwarzanej bazy danych, gdy tylko ponownie zostaną wykonane Operacje zapisane w dzienniku transakcji.
Poprawa bezpieczeństwa W SQL Server 2005 wprowadzono funkcje zabezpieczeń takie jak szyfrowanie baz danych, bezpieczne ustawienia domyślne, wymuszanie zasad haseł, szczegółowa kontrola uprawnień oraz rozszerzony model bezpieczeństwa
Nowe narzędzie SQL Server Management Studio W SQL Server 2005 wprowadzono SQL Server Management Studio — nowy zintegrowany pakiet narzędzi do zarządzania. Ten zestaw narzędzi zawiera nową funkcjonalność w zakresie programowania, wdrażania i rozwiązywania problemów z bazami danych SQL Server. Rozwinięto także dostępną wcześniej funkcjonalność.
Dedykowane połączenie dla administratora W SQL Server 2005 wprowadzono dedykowane połączenie dla administratora, dzięki któremu administratorzy mogą zawsze uzyskać dostęp do serwera — nawet wtedy, gdy serwer jest zablokowany lub w inny sposób niedostępny. Funkcja ta pozwala administratorom rozwiązywać problemy poprzez uruchamianie funkcji diagnostycznych lub wykonywanie poleceń Transact SQL.
Replikacja migawkowa W SQL Server na poziomie bazy danych dostępny jest nowy poziom replikacji danych — replikacja migawkowa (SI — snapshot isolation). Dzięki SI użytkownicy mogą uzyskać dostęp do ostatniego zatwierdzonego wiersza z wykorzystaniem transakcyjnie spójnego widoku bazy danych. Funkcja ta zapewnia lepszą skalowalność.
Partycjonowanie danych Natywna obsługa partycjonowanych tabel i indeksów umożliwia efektywne zarządzanie dużymi tabelami i indeksami. ;
Udoskonalona replikacja SQL Server 2005 pozwala na replikację peer-to-peer rozproszonych przenośnych baz danych, włącznie z możliwością publikowania baz danych Oracle. W SQL Server 2005 ulepszono także narzędzia i skalowalność replikacji.

Integracja z .NET Framework programiści mogą tworzyć obiekty baz danych SQL Server 2005 przy użyciu znanych sobie języków, takich jak Microsoft Visual C# .NET czy Microsoft Visual Basic .NET. programiści mogą także tworzyć dwa nowe typy obiektów — typy zdefiniowane przez użytkownika oraz funkcje agregujące.
Technologie XML Język XML to ważny standard, wykorzystywany do dystrybuowania danych pomiędzy różnymi aplikacjami w sieci lokalnej lub w Internecie. SQL Server 2005 natywnie obsługuje przechowywanie oraz przeszukiwanie dokumentów XML
ADO.NET w wersji 2.0 Innowacje, takie jak nowa obsługa typów danych SQL, czy możliwość jednoczesnego przetwarzania wielu aktywnych zbiorów wyników powodują, że w SQL Server 2005 dostęp do zestawów danych biblioteki ADO.NET i manipulowanie nimi jest bardziej skalowalne i elastyczne.
Ulepszone zabezpieczenia W nowym modelu zabezpieczeń SQL Server 2005 wprowadzono zmiany takie jak separacja kont użytkowników od obiektów baz danych, bardziej szczegółowe uprawnienia czy lepsza kontrola dostępu do danych. Wszystkie tabele systemowe zaimplementowano jako widoki, co daje lepszą kontrolę nad systemowymi obiektami bazy danych.
Rozszerzenia języka Transact SQL Nowe funkcje językowe do tworzenia skalowanych aplikacji bazodanowych. Do rozszerzeń tych zalicza się obsługę błędów, możliwość wykonywania zapytań rekurencyjnych, Operator relacyjny PIVOT, funkcje APPLY i ROW_NUMBER oraz inne funkcje związane z klasyfikowaniem wierszy.
SQL Sernice Broker SQL Service Broker zapewnia rozproszoną, asynchroniczną infrastrukturę pozwalającą na tworzenie rozbudowanych aplikacji korporacyjnych.
Usługi Notification Services Usługi powiadamiania umożliwiają tworzenie zaawansowanych aplikacji powiadamiających, które na dowolne urządzenie potrafią dostarczyć spersonalizowane, aktualne informacje, takie jak: powiadomienia o wynikach giełdowych, prenu
merata wiadomości, powiadomienia o przesyłkach, informacje o cenach biletów lotniczych. Usługi powiadamiania wykorzystują nowe technologie i funkcje dostępne w SQL Server 2005.
Usługi sieciowe W SQL Server 2005 programiści mogą tworzyć usługi XML Web Service działające w warstwie bazy danych. Dzięki temu z serwerem SQL Server można komunikować się za pośrednictwem protokołu HTTP. Ten nowy sposób dostępu do danych można wykorzystać budując aplikacje oparte na usługach Web Service. ;
Usługi Reporting Services Kontrolki raportowania usług SQL Server 2005 Reporting Services są dostępne w Visual Studio 2005. Integracja kontrolek raportowania ułatwia tworzenie zaawansowanych raportów do wykorzystania w aplikacjach korporacyjnych.
Udoskonalone wyszukiwanie pełnotekstowe SQL Server 2005 obsługuje rozbudowane aplikacje wyszukiwania pełnotekstowego. Ulepszone funkcje katalogowania zapewniają większą elastyczność wyboru katalogowanych danych. Wydajność i skalowalność wykonywania zapytań została znacznie poprawiona, a nowe narzędzia zarządzania dają lepszą kontrolę nad podsystemem wyszukiwania pełnotekstowego. ;

Usługi Analysis Services Usługi analityczne SQL Server 2005 Analysis Services pozwalają na przeprowadzanie analiz w czasie rzeczywistym. Poprawiona skalowalność i ścisła integracja z Microsoft Office powodują, że funkcje Business Intelligence SQL Server 2005 są dostępne na każdym poziomie organizacyjnym przedsiębiorstwa.
Usługi Integration Services Usługi Integration Services, znane wcześniej jako DTS, to zbiór narzędzi graficznych i obiektów programowalnych, które można wykorzystać w procesach ekstrakcji, transformacji i ładowania danych (ETL) z różnorodnych źródeł danych i przenoszeniu tych danych do pojedynczej lub wielu baz docelowych. W SQL Server 2005 usługi Integration Services zostały całkowicie przeprojektowane — stanowią one teraz kompletną platformę ETL.
Data Mining Wprowadzono cztery nowe algorytmy Data Mining, a także ulepszone narzędzia i kreatory ułatwiające eksplorację i znajdowanie ukrytych zależności między danymi w przedsiębiorstwach dowolnej wielkości. ;
Usługi Reporting Services Dostępne w SQL Server 2005 usługi Reporting Services umożliwiają samoobsługowe tworzenie raportów ad hoc przez użytkowników oraz tworzenie zaawansowanych zapytań w środowiskach OLAP. Skalowalność tych usług pozwala na tworzenie rozbudowanych i łatwych w utrzymaniu korporacyjnych środowisk raportowania.
Praca w klastrach Dostępność usług Analysis Services została podniesiona dzięki obsłudze klastrów aktywny pasywny, zaawansowanej obsłudze wielu instancji oraz możliwości wykonywania i odtwarzania kopii zapasowych obiektów i danych. ;
Główne wskaźniki wydajności Główne wskaźniki wydajności (KPI) dają możliwość definiowania obrazowych, dostosowywalnych metryk biznesowych, przydatnych w określaniu i śledzeniu głównych wskaźników korporacyjnych.
Skalowalność i wydajność Możliwość równoległego przetwarzania partycji, tworzenia zdalnych partycji ROLAP (relational online analytical processing) i HOLAP (hybrid online analytical processing), obsługa rozproszonych partycjonowanych kostek, możliwość zapisywania obliczeń oraz proaktywne buforowanie w znacznym stopniu przyczyniają się do poprawienia skalowalności i wydajności usług Analysis Services w SQL Server 2005.
Kostka na jedno kliknięcie Kreator tworzenia wielowymiarowych kostek analitycznych w projekcie hurtowni danych pozwala jednym kliknięciem myszy przeanalizować bazę danych i wygenerować podpowiedzi. Funkcja ta analizuje relacje w widoku źródła danych i generuje sugestie dotyczące tabel faktów, tabel wymiarów oraz miar.
Proaktywne buforowanie Proaktywne buforowanie to połączenie wydajności charakterystycznej dla systemów MOLAP z możliwością analizowania danych w czasie rzeczywistym, dzięki czemu można wyeliminować konieczność utrzymywania magazynów OLAP (OLAP stores). Synchronizacja w tle i utrzymywanie stale aktualnej kopii danych o strukturze umożliwiającej bardzo szybką realizację zapytań izoluje relacyjne bazy danych od obciążenia generowanego przez zapytania wykonywane przez użytkowników. Struktura bufora jest ustalana automatycznie na podstawie struktury uniwersalnego modelu danych (UDM – Unified Data Model) i pozwala na osiągnięcie kompromisu pomiędzy szybkością realizacji zapytań a opóźnieniem synchronizacji danych.
Integracja z Microsoft Office System Raporty generowane przez serwer raportów mogą działać w środowisku Microsoft SharePoint Portal Server oraz w aplikacjach Microsoft Office, takich jak Word czy Excel. W środowisku SharePoint można zaprenumerować raporty, utworzyć nowe wersje raportów i dystrybuować raporty. Raporty można otwierać w aplikacjach Word i Excel lub w przeglądarce internetowej. Użytkownicy SQL Server i usług Analysis Services mogą definiować raporty bazujące na zapytaniach wykonywanych na relacyjnych bazach danych i na danych wielowymiarowych. Zapytania zdefiniowane w narzędziu Query Builder mogą być przetwarzane z wykorzystaniem możliwości przetwarzania danych wbudowanych w serwer raportów.

;

YMS program demo

Oferta oprogramowania do awizacji to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu awizacyjnego odpowiada Twoim potrzebom?