TECHNOLOGIE INTERNETOWE – Tworzenie stron internetowych w oparciu o język HTML.

Język HTML jest bez wątpienia najpopularniejszym językiem tworzenia stron internetowych. Pierwsza specyfikacja języka powstała w 1991 roku. HTML jest językiem opisującym dokument za pomocą szeregu znaczników, stąd jego nazwa – z języka angielskiego HyperText Markup Language (hipertekstowy język znaczników). Język definiuje dokument za pomocą odpowiednich bloków (blok nagłówka, blok treści dokumentu), które reprezentowane są przez odpowiednie znaczniki.CalendarStrony internetowe napisane w języku HTML są interpretowane po stronie klienta przez przeglądarki internetowe. Oznacza to, że strona napisana w języku HTML przechowywana jest w pliku tekstowym (z rozszerzeniem .html lub .htm) na serwerze WWW (serwerze stron internetowych) pod określonym adresem internetowym (tzw. adresem URL). W momencie, gdy klient (osoba odwiedzająca stronę) wywołuje dany adres internetowy za pomocą przeglądarki internetowej, przeglądarka pobiera do pamięci podręcznej (tzw. cache) dokument HTML, odczytuje plik interpretując jego zawartość, a następnie wyświetla swoją interpretację dokumentu HTML na ekranie komputera. Często zauważyć można niewielkie różnice w tym, jak różne przeglądarki internetowe interpretują i wyświetlają zawartość danej strony internetowej.

Język HTML jest bez wątpienia najpopularniejszym językiem tworzenia stron internetowych. Pierwsza specyfikacja języka powstała w 1991 roku. HTML jest językiem opisującym dokument za pomocą szeregu znaczników, stąd jego nazwa – z języka angielskiego HyperText Markup Language (hipertekstowy język znaczników). Język definiuje dokument za pomocą odpowiednich bloków (blok nagłówka, blok treści dokumentu), które reprezentowane są przez odpowiednie znaczniki.

;

Strony internetowe napisane w języku HTML są interpretowane po stronie klienta przez przeglądarki internetowe. Oznacza to, że strona napisana w języku HTML przechowywana jest w pliku tekstowym (z rozszerzeniem .html lub .htm) na serwerze WWW (serwerze stron internetowych) pod określonym adresem internetowym (tzw. adresem URL). W momencie, gdy klient (osoba odwiedzająca stronę) wywołuje dany adres internetowy za pomocą przeglądarki internetowej, przeglądarka pobiera do pamięci podręcznej (tzw. cache) dokument HTML, odczytuje plik interpretując jego zawartość, a następnie wyświetla swoją interpretację dokumentu HTML na ekranie komputera. Często zauważyć można niewielkie różnice w tym, jak różne przeglądarki internetowe interpretują i wyświetlają zawartość danej strony internetowej.

Łącza internetowe

Łącza internetowe zwane często potocznie linkami są jednym z najważniejszych elementów
stron internetowych. Łącza służą do wywołania innej strony internetowej poprzez zdarzenie
kliknięcia w łącze. Łącze definiuje się za pomocą znacznika < a> … < /a>. Pomiędzy
znacznikami wpisuje się treść, w jaką należy kliknąć, aby przejść do wywołanej strony. Stronę
do jakiej chcemy przenieść użytkownika po zdarzeniu kliknięcia w łącze definiuje się w
parametrze href=”url lub ścieżka względna” znacznika < a>. Przykładowo, gdy łącze
umieszczone jest w dokumencie index.html, a prowadzić ma do dokumentu news.html, który
znajduje się w tym samym katalogu co plik index.html znacznik będzie wyglądał następująco:
< a href=”news.html” target=”_self”> Kliknij, aby wyświetlić nowa strone < /a>
Parametr target informuje przeglądarkę o tym, w którym oknie ma otworzyć nowy
dokument. W przypadku wartości _self nowy dokument otwarty zostanie we własnym
oknie, dla wartości _blank nowy dokument otwarty zostanie w nowym oknie.

Sekcje dokumentu HTML

Po znaczniku definicji typu dokumenty występuje pierwsza główna sekcja dokumentu HTML,
którą reprezentuje znacznik:
< html>… … … < / html>
Wszystkie inne sekcje dokumentu znajdują się pomiędzy tymi znacznikami. Kolejną sekcją, w
której znajdują się techniczne informacje o stronie jest sekcja nagłówkowa:
< head> … … … < / head>
W sekcji nagłówkowej znajdują się meta znaczniki i tytuł strony. Mogą tutaj znajdować się
także definicje funkcji JavaScript lub definicje stylu. Tytuł strony znajduje się pomiędzy
znacznikiem zamykanym:
< title> … … … < / title>
Po sekcji nagłówkowej znajduje się sekcja treści dokumentu :
< body > … … … < /body >

Extranet

Extranet występuje w firmach, za pomocą rozwiązań Extranetu klienci mogą się lepiej i szybciej zapoznać z ofertą danej firmy, a firmy mogą między sobą lepiej współpracować i wymieniac informację.

Struktura dokumentu

Dokument HTML składa się z sekcji. Pierwszym znacznikiem dokumentu powinien być
zawsze znacznik definicji typu dokumentu, który informuje przeglądarkę w którym
standardzie napisana jest dana strona internetowa. Znacznik definicji typu dokumentu odbiega składnią od wyżej opisanych znaczników,
ponieważ nie jest znacznikiem zamykanym, ale nie ma też symbolu „/” typowego dla
samodzielnych znaczników. Zawarte w nim informacje informują przeglądarkę w której
wersji języka zapisana jest strona oraz wskazują adres definicji danej wersji standardu
(w3.org to organizacja normująca standardy języka HTML). Powyższy wpis informuje, iż
strona napisana jest w standardzie HTML 4.01, opcja transitional informuje iż składnia języka
jest „przejściowa” i może zawierać elementy niezalecane dla danej wersji, jednak wersja ta
jest bardziej zalecana dla początkujących programistów, ponieważ w przeciwieństwie to
wersji strict (ścisłej) jest mniej restrykcyjna i zastosowanie znacznika, który np. w danej
wersji specyfikacji nie występuje, sprawi iż przeglądarka i tak wyświetli go poprawnie.

Intranet

Intranet umożliwia utworzenie spójnego systemu komunikacji wewnątrz firmy. Intranet przypomina Internet, z tym jednak zastrzeżeniem, że jest ograniczony do wybranej grupy osób. Intranet może pełnić więcej funkcji, umożliwia dostęp do wielu modułów i korzystanie z wielu elementów. /extranet/

Znaczniki HTML

Dokument HTML składa się z szeregu znaczników. Znaczniki definiują sekcje
dokumentu takie jak nagłówki, akapity, listy czy tabele. Znacznik jest przedstawiony jako
tekst będący nazwą znacznika pomiędzy symbolami nawiasów ostrych: <nazwa_znacznika>. Dodatkowo znaczniki mogą posiadać parametry występują po nazwie znacznika, i mogą pojawiać się tylko w
znacznikach otwierających sekcję (w przypadku znaczników wymagających zamknięcia) oraz
w znacznikach nie wymagających zamknięcia. Znacznikiem odbiegającym od powyższych zasad jest znacznik komentarza, który pozwala
programującemu umieścić w dokumencie dowolny komentarz tekstowy, który nie zostanie
wyświetlony przez przeglądarkę internetową.